Donatorët

MbëLogo NEDshtetesit e projektit: National Endowment for Democracy

 

 

Partnerët Rajonal: Me ndihmën dhe mbështetjen e partnerëve rajonal  Zashto NE (Bosnja & Hercegovina), Metamorfoza (Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë), dhe Qendra për Transparencë Hulumtime dhe Përgjegjësitë (Serbi)

Zashto NE (pse jo) nga Bosnja dhe Hercegovina:

UG Zashto NE / është një organizatë e shoqërisë civile nga BiH që punon për krijimin e një shoqërie të sigurt, të shëndetshëme, aktive, efikase dhe e përgjegjshëme të BiH, nëpërmjet rritjes së pjesëmarrjes qytetare, duke ndikuar në rritjen e përgjegjshmërisë së qeverisë, përdorimin e mjeteve të teknologjisë së re dhe promovimin e kulturës së angazhimit shoqërore në tërë territorin e BiH-së, së bashku me grupet e tjera të interesuara, organizatat, institucionet dhe individët.zasto

Organizata punon në BiH dhe ka partnerë lokal në shumicën e komuniteteve të BiH-së. Zashto NE punon me një staf prej tetë vetash dhe ka një staf shtesë me 15 bashkëpunëtorë të jashtëm dhe mbi 200 vullnetarë që mbështesin punën e organizatës.

www.zastone.b

QENDRA PËR TRANSPARENCË, HULUMTIM DHE PËRGJEGJSHMERI (CRTA) nga Serbia:

CRTA (Qendra për Transparencë, Kërkimi dhe Përgjegjshmëri) është një organizatë me bazë qytetare themeluar në gusht 2002 nën emrin (Rrjeti Liberale), me misionin për të kontribuar në daljen nga  tranzicioni të Serbisë përmes promovimit qytetarëve aktiv në shoqëri dhe forcimin e tyre sa i përket   kapaciteteve advokuese.

CRTA-logo

CRTA është e përbërë kryesisht nga njerëz të rinj me përvojë të konsiderueshme në gazetari, aktivizëm qytetar dhe politikë. Me zhvillimin e mekanizmav0e të ndryshëm të monitorimit dhe llogaridhënies, CRTA edukon qytetarët rreth konceptit të llogaridhënies dhe advokimit, me qellim  rritjen e llogaridhënies dhe zbatimin praktikave ligjore si një vlerë thelbësore e shoqërisë së zhvilluar demokratike.

http://www.crta.rs/wp/en/o-nama/

 

Qendra për Tranzicion Demokratik (CDT) nga Mali i Zi:

CDT është një organizatë jo-qeveritare që punon për të promovuar demokracinë të mishëruar në një qeveri të ndershme dhe të përgjegjshme, shoqëri civile dinamike dhe qytetarë aktivë dhe të informuar, përmes zhvillimit dhe nxitjes së dialogut publik, trajnimi i aktorëve politikë, avokimi, monitorimi i institucioneve, proceset dhe politikat .MetaMorphosis

 http://www.cdtmn.org/index.phpoption=com_content&view=article&id=68&Itemid=217&lang=en

Bashkia Tirane: Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve, i realizuar

Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve. Do t’iu kalohen në kompetencë njësive bashkiake administrimi i infrastrukturës dytësore dhe shërbimeve publike të drejtpërdrejta për qytetaret e bizneset, si dhe kompetencat e caktimit dhe mbledhjes së të ardhurave e të administrimit të fondeve, […]